OSP
Aktualności
Aktualności » Ogłoszenie o wyborze oferty »
2018-09-28 14:53:54
Ogłoszenie o wyborze oferty

OSPStJ/1/2018

Darłowo, 28.09.2018 r.    

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający (Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Jarosławiu) informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jarosławiu”

za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z oceną i porównaniem złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  (PLN)

Dodatkowy okres gwarancji na samochód (podwozie) ponad minimalny okres gwarancji określony na 24  miesiące

(miesiące)

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą ponad minimalny  okres gwarancji określny na  24  miesiące (miesiące)

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium dodatkowy okres gwarancji na samochód (podwozie) ponad minimalny okres gwarancji określony na 24  miesiące

Liczba punktów w kryterium dodatkowy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą ponad minimalny  okres gwarancji określony na  24  miesiące

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

Kolejność wg przyznanej liczby punktów

1.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

  899 499,00 zł

12

12

60,00

20,00

20,00

100,00

1

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 0.

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - 0

 

Umowa będzie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1.

 

 

                                                                                                            Prezes OSP

                                                                                                            Jarosław Michalski

                                                                                           

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
474
Projekt i wykonanie: rumac.pl