OSP
Aktualności
Aktualności » Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice »
2019-07-30 14:49:11
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1 na: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice
Ogłoszenie nr 540157361-N-2019 z dnia 30-07-2019 r.
Darłowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577346-N-2019 
Data: 23/07/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicz Straż Pożarna w Barzowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 331446627, ul. Barzowice  44, 76-150  Darłowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 605518066, 782868433, e-mail ospbarzowice@wp.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://osp.ugdarlowo.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 11:00. 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina: 11:00. 
 

Znak sprawy: OSPB/1/2019

Darłowo, dnia 30.07.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP Barzowice.

 

I.         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  w związku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytania z dnia 25.07.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści, by cztery miejsca dla załogi, znajdujące się w tylnym przedziale kabiny, wyposażone były w dwupunktowe pasy biodrowe ?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza,  by cztery miejsca dla załogi, znajdujące się w tylnym przedziale kabiny, wyposażone były w dwupunktowe pasy biodrowe. Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wszystkie  miejsca dla załogi powinny być wyposażone w trzypunktowe  bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pojazd z żądaną maksymalną wysokością 3250 mm z mocowaniem na drabinę trzyprzęsłową  jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm ?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuści pojazd o podanej wysokości, w związku z tym modyfikuje zapis punktu 2.10 Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje następujące brzmienie: „Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć  3 300  mm”.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w mocowanie dla aparatów powietrznych z butlami stalowymi lub z butlami kompozytowymi ?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuści dostarczenie  pojazdu wyposażonego w mocowanie dla aparatów powietrznych z butlami stalowymi lub z butlami kompozytowymi.  Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami techniczno-użytkowymi dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego pojazd powinien być wyposażony w uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych.

 

II.      Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert do dnia 06.08.2019 r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 31.07.2019 r. zastępuje się ją datą 06.08.2019 r.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

                                                                                                  

 

 

Prezes OSP Barzowice

Piotr Szewczykowski

 

Załączniki do wyjaśnień:

1) zmodyfikowana treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
253
Projekt i wykonanie: rumac.pl