OSP
Aktualności
Aktualności » Informacja z otwarcia ofert na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego »
2018-09-27 12:29:59
Informacja z otwarcia ofert na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

OSPStJ/1/2018

Darłowo, dnia 27.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

  1. Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 27.09.2018 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 55 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Jarosławiu”.

 

Informacje podane podczas otwarcia ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto  PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na samochód (podwozie) ponad minimalny okres gwarancji określony na 24  miesiące

(miesiące)

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę pożarniczą ponad minimalny  okres gwarancji określny na  24  miesiące (miesiące)

 

1.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa

899 499,00

12

12

 

  1. Zarówno termin wykonania zamówienia jak i termin płatności podany przez Wykonawców był zgodny z SIWZ:
  1. od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 6 grudnia 2018 r.,
  2. termin płatności faktury: do 30 dni.
  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  900 000,00 zł brutto.
  2. Zamawiający przypomina, że zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu do powyższej informacji wzór oświadczenia zał. nr 1)

 

Prezes OSP

Jarosław Michalski

Do pobrania:

 

Strona główna
Aktualności
Zarząd
Jednostki OSP
Kontakt
OSP Barzowice
OSP Bukowo Morskie
OSP Cisowo
OSP Dobiesław
OSP Domasławice
OSP Jeżyczki
OSP Kowalewice
OSP Krupy
OSP Słowino
OSP Stary Jarosław
OSP Sulimice
OSP Wiekowice
363
Projekt i wykonanie: rumac.pl